MENU

REGULAMIN OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Cele i zakres oceniania

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 1. wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach;
 2. realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających podstawę programową - korygowanych ze względu na potrzeby i możliwości uczniów;
 3. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. Sposób jej ustalania jest określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania z religii/etyki.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według obowiązującej skali;
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  i trudnościach ucznia w nauce.

Skala ocen z zajęć edukacyjnych

Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce; w kl. 3  stosuje się dodatkowo oceny w formie cyfrowej (od 1 do 6) w celu przygotowania uczniów do systemu oceniania stosowanego w klasach 4 – 8;
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mają charakter opisowy.
 3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Ocena z religii/etyki jest wyrażona cyfrą i ustalana według kryteriów określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania z religii/etyki.
 5. Obserwacja szkolnych osiągnięć ucznia i informacje zgromadzone w dzienniku lekcyjnym będą podstawą do zredagowania śródrocznej oceny opisowej.

 

Szkoła podstawowa, klasy 4 – 8, gimnazjum i liceum

 1. Ocenianie klasyfikacyjne i bieżące ustala się w następującej skali:
  1. Stopień celujący – 6;
  2. Stopień bardzo dobry – 5;
  3. Stopień dobry – 4;
  4. Stopień dostateczny – 3;
  5. Stopień dopuszczający – 2;
  6. Stopień niedostateczny – 1.
 1. Oceny bieżące oblicza się według podanych niżej wskaźników procentowych:

Procent możliwych do zdobycia punktów

Uzyskany stopień szkolny

do 39,9%

niedostateczny

od 40% do 49,9%

dopuszczający

od 50% do 69,9%

dostateczny

od 70% do 84,9%

dobry

od 85% do 94,9%

bardzo dobry

od 95%

celujący

 

W ocenach bieżących wprowadza się ocenę „z plusem”. Można ją uzyskać w przypadku, gdy brakuje nie więcej niż 3% do uzyskania oceny wyższej. „Plus” liczony jest w systemie jako 0,5 oceny (np. „3+” liczone jest jako 3,5).

 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
 1. oceny bieżące określające stopień opanowania zrealizowanej części poziomu wymagań programu nauczania;
 2. oceny śródroczne, roczne i końcowe określające ogólny poziom opanowania wymagań przewidywanych programem nauczania
 1. Wartość wagowa ocen cząstkowych (bieżących):
  1. za pracę klasową – 4;
  2. za sprawdzian – 3 lub 2 zgodnie z PSO
  3. za kartkówkę i odpowiedź ustną – 2 lub 1 zgodnie z PSO
  4. za pracę domową – 2 lub  1 zgodnie z PSO
  5. za testy diagnostyczne i egzaminy próbne – 0.
 2. Zespoły przedmiotowe określają obowiązkowe formy oceniania i zadania obowiązujące ucznia w danym semestrze oraz wagi ocen za poszczególne formy oceniania, które wynikają ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin.
 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, bez podania przyczyny:
   
 1. jeden raz w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze godziny tygodniowo;
 2. dwa razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 2, 3 lub 4 godzin tygodniowo;
 3. trzy razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 5 lub więcej godzin tygodniowo.

Jeżeli frekwencja ucznia na danych zajęciach spada poniżej 70%, uczeń traci prawo zgłaszania nieprzygotowania do zajęć, z wyłączeniem długotrwałych zwolnień lekarskich ucznia.

 1. Zgłoszenie nieprzygotowania i braku pracy domowej może nastąpić wyłącznie przed rozpoczęciem lekcji.
 2. Nieprzygotowania nie można zgłosić w przypadku zapowiedzianych stosownie wcześniej prac pisemnych lub innych określonych w PSO.
 3. Częstotliwość odnotowywania aktywności ustala nauczyciel.
 4. Oceny i pozostałe wpisy do dziennika są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)                         za pośrednictwem i wg regulaminu dziennika elektronicznego.
 5. Na prośbę  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie odbywa się w sposób ustny w trakcie zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji.

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

Szkoła podstawowa, klasy 4 – 8, gimnazjum i liceum

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. przedmiotowych systemach wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Przekazanie informacji nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Temat lekcji”
  a wychowawca w rubryce – „Tematyka zebrań z rodzicami”.
 2. Przedmiotowe zakresy wymagań dostępne są w sekretariacie szkoły, w bibliotekach i czytelniach szkolnych.
 3. Stopień celujący otrzyma uczeń, który:
 1. opanował w pełni materiał programowy podlegający ocenianiu i posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań dopełniających programu nauczania;
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
 3. rozwiązuje nietypowe, skomplikowane zadania;
 4. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wynikające z indywidualnych zainteresowań;
 5. reprezentuje wysoki poziom: samodzielności, zainteresowań, postaw twórczych;
 6. uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach przedmiotowych, odnosząc sukcesy.
 1. Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:
  1. w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej;
  2. posiadł umiejętność korzystania z innych źródeł wiedzy w celu samodzielnego rozwiązywania problemów;
  3. jest aktywny na lekcjach i w pracy pozalekcyjnej, bierze udział w konkursach.
 1. Stopień dobry otrzyma uczeń, który:
 1. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej;
 2. sprawnie stosuje zdobyte wiadomości użyteczne;
 3. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 4.  aktywnie uczestniczy w zajęciach.
 1. Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:
 1. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej;
 2. potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania prostych typowych zadań i problemów;
 3. sporadycznie aktywnie uczestniczy w toku zajęć.
 1. Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który:
  1. opanował umiejętności podlegające ocenianiu określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań koniecznych;
  2. rozwiązuje, bardzo często pod kierunkiem i przy pomocy nauczyciela, proste zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, wymagające  zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie nauczania.
 2. Stopień niedostateczny otrzyma uczeń, który:
  1. nie opanował na poziomie wymagań koniecznych wiadomości i umiejętności podlegających ocenianiu, określonych podstawą programową nauczania w danej klasie;
  2. nie potrafi rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela;
  3. wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki;
  4. braki w wiedzy i poziom umiejętności uniemożliwiają kontynuowanie nauki z tego przedmiotu w kolejnym okresie edukacji.
  5. odmawia poddaniu się ocenianiu bieżącemu.
 1. Ewentualne uzupełnienie określenia poziomu wymagań na poszczególne oceny zawarte jest w przedmiotowych zasadach oceniania.

 

 

Formy oceniania bieżącego

 1. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów ma następujące formy:
   1. ustne: odpowiedzi z omówionego materiału, prezentacja pracy w grupach, referaty, prezentacje, recytacje;
   2. pisemne: egzaminy próbne, testy diagnostyczne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda i prace dodatkowe;
   3. sprawnościowe, praktyczne, ćwiczenia i inne formy pracy zgodne z PSO;
   4. nauczyciel może ustalić inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, określając odpowiednią kategorię ocen w PSO;
   5. aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych; z zastrzeżeniem, że ocena aktywności może być jedynie pozytywna.

 

 1. Nauczyciel stosuje formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu i ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych w ramowym planie nauczania w danym roku szkolnym, przy czym planowana liczba prac klasowych i sprawdzianów nie może przekroczyć 10 % czasu przeznaczonego na realizację przedmiotu w danym roku szkolnym w ramowym planie nauczania.
 2. Odpowiedzi ustne obejmują materiał zrealizowany  podczas  trzech ostatnich lekcji, z wyjątkiem obowiązkowych lekcji powtórzeniowych przed zaplanowaną pracą klasową.
 3. Prace klasowe obejmują materiał z co najmniej jednego działu i trwają co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Nieusprawiedliwiona nieobecność na tej formie oceniania skutkuje oceną niedostateczną.
 4. Sprawdziany obejmują materiał szerszy niż realizowany podczas trzech ostatnich lekcji i trwają od 15 do 30 minut. Nieusprawiedliwiona nieobecność na tej formie oceniania skutkuje oceną niedostateczną.
 5. Kartkówki są to prace pisemne obejmujące co najwyżej materiał realizowany podczas trzech ostatnich lekcji lub materiał będący tematem pracy domowej i trwające do 10 minut. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania uczniów i dokumentowania jego postępów lub ich braku w dzienniku elektronicznym. 

Minimalna liczba ocen w każdym okresie klasyfikacyjnym wynosi:

 • jedna ocena z pracy klasowej (nie dotyczy wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, informatyki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych)
 • dwie oceny, z co najmniej dwóch innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, z przedmiotów o tygodniowym wymiarze jednej godziny
 • trzy oceny, z co najmniej dwóch innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, z przedmiotów o tygodniowym wymiarze dwóch i więcej godzin.
 1. Termin obowiązkowych form oceniania nauczyciel ustala z uczniami z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapisując go w dzienniku elektronicznym. Zmianę terminu spowodować mogą jedynie wypadki losowe (np. choroba nauczyciela) lub wzajemne uzgodnienie nauczyciela i uczniów.
 2. W jednym tygodniu nauki, w każdej klasie, mogą być przeprowadzone najwyżej dwie prace klasowe. W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa. W jednym tygodniu nauki, w każdej klasie, mogą się odbyć dwa sprawdziany. W ciągu jednego dnia może się odbyć jeden  sprawdzian, przy czym nie można planować sprawdzianów w dniu, w którym zaplanowano pracę klasową innego przedmiotu.

Powyższy zapis nie dotyczy prac pisemnych przełożonych na prośbę uczniów.

 1. W przypadku trwającej co najmniej trzy dni usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej ma on obowiązek przystąpić do niej w jednym uzgodnionym z nauczycielem dodatkowym terminie, który podlega rygorowi usprawiedliwiania nieobecności.

W przypadku krótszej usprawiedliwionej nieobecności, uczeń jest zobowiązany do napisania takiej pracy w terminie wskazanym przez nauczyciela.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną z tej pracy, bez możliwości poprawy.

 1. Uczeń może jeden raz poprawić każdą pisaną przez siebie pracę klasową, pod warunkiem, że uzyskał z niej co najmniej 20% punktów. Oceną ostateczną jest ocena wyższa.

 

Zajęcia, podczas których odbywa się poprawa pracy klasowej, podlegają rygorowi usprawiedliwiania nieobecności.

 1. W przypadku szkoły podstawowej uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen ze wszystkich sprawdzianów lub prac klasowych w terminie wzajemnie uzgodnionym z nauczycielem po oddaniu przez niego prac.

 

Poprawianie danej pracy pisemnej przeprowadza się tylko raz. Zajęcia, podczas których odbywa się poprawa pracy klasowej, podlegają rygorowi usprawiedliwiania nieobecności.

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiedzianej pracy pisemnej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy.
 2. Stwierdzona przez nauczyciela niesamodzielność pisania pracy przez ucznia skutkuje oceną niedostateczną z tej pracy, bez możliwości jej poprawy.
 3. Wszystkie pisemne formy sprawdzenia wiadomości powinny zostać ocenione i oddane w terminie : kartkówki do tygodnia , prace klasowe i sprawdziany do dwóch tygodni od dnia ich napisania. Sprawdzone i ocenione prace pisemne z obowiązkowych form oceniania uczeń dostaje do wglądu  na zasadach określonych przez nauczyciela.

Dopuszcza się przedłużenie tego terminu w wypadkach losowych. Jeżeli nauczyciel nie zwróci prac w określonym terminie, ocenę do dziennika może wpisać wyłącznie za zgodą ucznia.

 1. W dniach świąt szkolnych, w Dniu Dziecka oraz w pierwszym dniu po każdych feriach lub przerwach świątecznych nie przeprowadza się prac klasowych i sprawdzianów oraz kartkówek i nie odpytuje się uczniów.

W przypadku klas sportowych zasada ta dotyczy również pierwszego dnia po powrocie ze zgrupowań lub zawodów.

 1. Zespoły przedmiotowe określają obowiązkowe formy oceniania i zadania obowiązujące ucznia w danym semestrze oraz wagi ocen za poszczególne formy oceniania, które wynikają ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin.
 2. Ustalenia zespołów przedmiotowych są respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia dodatkowych form oceniania przez poszczególnych nauczycieli przy zastrzeżeniu nieprzekraczania czasu przeznaczonego na prace klasowe i sprawdziany w danym roku szkolnym, który wynosi  10% czasu przeznaczonego w ramowym planie nauczania na dany przedmiot.
 3. Egzaminy próbne, pisemne i ustne, są przeprowadzane raz w roku wyłącznie w ostatnich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w terminach ustalanych przez dyrektora zespołu i mają na celu zapoznanie uczniów z sytuacją egzaminacyjną oraz mają charakter diagnostyczny i szkoleniowy, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli zespołów nadzorujących.
 4. Udział uczniów w próbnych egzaminach  jest obowiązkowy. Wynik egzaminu próbnego nie podlega poprawie.
 5. Przy frekwencji ucznia powyżej 90% na danych zajęciach, uczeń może uzyskać dodatkową ocenę celującą „za aktywność” z wagą 1, przy frekwencji powyżej 95% z wagą 2, liczoną w klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

   1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawcy klas                                 są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
   4. Informacja, o której mowa w punkcie 3 przekazywana jest uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach organizowanych najpóźniej na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną lub też w innej formie ustalonej między wychowawcą a rodzicami.
   5. Nieobecność na zebraniu i brak kontaktu z wychowawcą oznacza rezygnację rodziców (prawnych opiekunów) z prawa do uzyskania informacji, o której mowa w punkcie 3.
   6. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego, w tym Rozporządzenia z dn.  16 sierpnia 2017 r., dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z następujących zajęć edukacyjnych:
   1. z wychowania fizycznego (na wskazany w opinii lekarza okres) – na podstawie opinii lekarza;
   2. z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie opinii lekarza;
   3. z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  –  na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w punkcie 6, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Formy ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Koniec I półrocza określa na początku roku szkolnego Dyrektor ZSO nr 6 po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną planu pracy szkoły.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania — wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia a także, w przypadku uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, z pedagogiem i psychologiem szkoły.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% godzin zajęć z danego przedmiotu w półroczu lub w roku szkolnym, uczeń jest nieklasyfikowany z tego przedmiotu.
 9. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ocen cząstkowych przy uwzględnieniu możliwości zróżnicowania ich wag, określoną według następujących zasad:
 • poniżej 1,9 – niedostateczny;
 • 1,9 – 2,79 – dopuszczający;
 • 2,8 – 3,79 – dostateczny;
 • 3,8 – 4,79 – dobry;
 • 4,8 – 5,49 – bardzo dobry;
 • 5,5 – 6 – celujący.
 1. Uczeń, który w ciągu półrocza nie przystąpił do co najmniej dwóch obowiązkowych prac pisemnych może nie otrzymać pozytywnej oceny z tego przedmiotu (śródrocznej lub końcowo rocznej).
 2. Śródroczna klasyfikacyjna jest średnią ważoną  wystawioną na podstawie wszystkich otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych w ciągu półrocza. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z zasadami zawartym w pkt. 9.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną  wystawioną na podstawie wszystkich otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych w ciągu roku szkolnego. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z zasadami zawartym w pkt. 9.
 4. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych jest podstawą do podniesienia oceny.
 5. Uczeń, który uzyskał ocenę klasyfikacyjną śródroczną niedostateczną lub nie był klasyfikowany śródrocznie, zobowiązany jest do uzupełnienia braków w formie ustalonej przez nauczyciela.
 6. W szczególnych przypadkach, takich jak, m.in.: aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych,  udział w konkursach, długi okres choroby,  ostateczną decyzję o podwyższeniu oceny rocznej podejmuje nauczyciel przedmiotu,  podając uzasadnienie ustne uczniowi i wychowawcy ucznia lub dyrektorowi na jego polecenie.

 

Zasady ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej

 1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą od przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli:
 1. ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin z przedmiotu (w cyklu rocznym), z którego ubiega się o podwyższenie oceny;
 2. uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach klasowych w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.
 1. Sposób poprawy określa nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę braki ucznia uniemożliwiające mu przy dotychczasowych ocenach uzyskanie oceny wyższej.
 2. Ostateczna ocena nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od efektów działań podjętych w celu poprawy.
 3. Ostateczna ocena uzyskana w wyniku poprawy zostaje wystawiona najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

Skala ocen zachowania i sposób ich zapisywania w dzienniku

Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3

 1. Oceny bieżące zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy w zachowaniu ucznia;
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania mają charakter opisowy.

 

Szkoła podstawowa, klasy 4 – 8, gimnazjum i liceum

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu.
 2. Ocenianie semestralne i klasyfikacyjne ustala się w następującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. Wszystkie działania ucznia mające wpływ na jego ocenę z zachowania powinny być udokumentowane w dzienniku elektronicznym w zakładce uwagi. Wpisu należy dokonać w terminie tygodnia od wydarzenia.

 

Kryteria oceniania zachowania

 1. Ocenianie zachowania w klasach 1-3 szkoły podstawowej ma charakter opisowy.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Ocena zachowania wynika z przestrzegania przez ucznia Statutu i Regulaminu Szkolnego, programu wychowawczego szkoły. Wyraża opinię o respektowaniu przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych w relacjach z społecznością szkolną i środowiskiem pozaszkolnym.
 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wypełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych;
  2. godne reprezentowanie szkoły;
  3. zaangażowanie ucznia w realizację różnego rodzaju projektów edukacyjnych;
  4. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  5. dbanie o honor i tradycje szkoły;
  6. dbanie o piękno mowy ojczystej;
  7. kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  8. okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Zachowanie ocenia się śródrocznie oraz przy klasyfikacji rocznej, przy czym ocena z zachowania nie ma wpływu na promowanie i stopnie z zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii ucznia oraz konsultacjach z klasą i nauczycielami ucznia. Wpływ na ocenę mają również udokumentowane działania pozaszkolne ucznia.
 4. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych z zachowania należy wziąć pod uwagę następujące wymagania na poszczególne oceny:
  1. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który przestrzega prawa szkolnego, a w szczególności:
  1. dotrzymuje ustalonych terminów i prawidłowo wywiązuje z powierzonych mu prac i zadań
  2. jest taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować;
  3. strój ucznia i jego higiena nie budzą zastrzeżeń;
  4. punktualnie przychodzi na zajęcia;
  5. postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
  6. szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne;
  7. podczas prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, egzaminów i odpowiedzi nie korzysta  z niedozwolonych form pomocy;
  8. nie stwierdzono u ucznia żadnych groźnych nałogów i uzależnień;
  9. nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
  1. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto co najmniej trzy z poniższych warunków:
  1. reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, turystycznych itp.;
  2. działa w organizacjach szkolnych lub pozaszkolnych;
  3. uczestniczy w działalności szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, klubów;
  4. wykazuje aktywność w działaniach na rzecz Zespołu w szkole i poza nią;
  5. angażuje się w pracę wolontaryjną;
  6. angażuje się w przygotowanie godzin wychowawczych;
  7. pomaga uczniom mającym trudności w nauce;
  8. bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych;
  9. aktywnie pełni funkcje w samorządzie szkolnym (klasowym).
  1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a ponadto co najmniej sześć z warunków określonych dla oceny bardzo dobrej.
  2. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń , który nie spełnia co najmniej dwóch z wymagań koniecznych do uzyskania oceny dobrej.
  3. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia co najmniej czterech z wymagań koniecznych do uzyskania oceny dobrej .
  4. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który nie spełnia co najmniej sześciu z wymagań koniecznych do uzyskania oceny dobrej.
 1. Rażące naruszenie statutu zespołu oraz wyrok sądu za naruszenie przepisów kodeksu karnego powoduje otrzymanie oceny nagannej.
 2. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach powodują obniżenie oceny z zachowania:
  1. o jedna ocenę w przypadku opuszczenia co najmniej 10 godzin;
  2. o dwie oceny w przypadku opuszczenia 25 godzin;
  3. o trzy oceny w przypadku opuszczenia co najmniej 50 godzin;
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na poziomie określonym w punkcie 9. a) wyklucza możliwość uzyskania oceny wzorowej.
 4. Zachowania pozytywne, umożliwiające podwyższenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. wyraźne wyniki pracy nad sobą (poprawa pracy nad sobą, zaprzestanie spóźnień, opanowanie agresji, innych emocji negatywnych);
  2. przejawianie własnej inicjatywy w czasie wolnym, od zajęć lekcyjnych, np. pomoc uczniów zdolniejszych uczniom mającym kłopoty w nauce, pomoc osobom niepełnosprawnym, zorganizowanie imprezy klasowej lub szkolnej;
  3. pozytywny wpływ na innych uczniów;
  4. szczególnie wyróżniającą kulturę i subtelność (uprzejmość, brak wulgaryzmów w zachowaniu
   i słownictwie);
  5. osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, zawodach sportowych,
  6. twórczy udział w akademiach i uroczystościach;
  7. aktywna praca w zespołach artystycznych;
  8. przygotowanie pomocy na zajęcia.
 1. Zachowania negatywne, które wpływają na obniżenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, wynikające z obserwacji postaw ucznia w trakcie roku szkolnego:
  1. niestosowanie się do zakazu używania środków łączności, telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. musicbox) w trakcie zajęć i na przerwach .
  2. znęcanie się / stosowanie przemocy psychicznej i słownej wobec kolegów/koleżanek/ nauczycieli /innych pracowników szkoły wyrażane na portalach społecznościowych
  3. niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się ze zobowiązań;
  4. ucieczka z lekcji lub imprezy szkolnej, samowolne opuszczenie budynku Zespołu podczas zajęć szkolnych, oddalenie się od grupy bez powiadomienia i zgody wychowawcy (opiekuna) podczas wycieczki lub wyjścia zbiorowego ze szkoły
  5. spóźnienia na zajęcia;
  6. samowolne opuszczanie szkoły  podczas przerw i zajęć;
  7. nieodpowiedni strój i wygląd (niechlujny, niehigieniczny, wyzywający), wskazujący na przynależność do nieformalnych grup młodzieżowych zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,
  8. dewastowanie i marnotrawstwo mienia ZSO nr 6;
  9. agresywne zachowania, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec ludzi i zwierząt, wymuszanie pieniędzy i innych dóbr materialnych, krzywdzenie innych poprzez agresję słowną;
  10. unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie winą innych;
  11. palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających oraz rozprowadzanie ich na terenie szkoły lub podczas wycieczek i wyjść zbiorowych organizowanych przez szkołę;
  12. kłamstwa, krętactwa, fałszerstwo, kradzież;
  13. wulgarny sposób bycia;
  14. okazywanie braku szacunku dla rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, osób starszych;
  15. obojętność wobec czynionego zła np. brak reakcji na znęcanie się, dewastowanie mienia;
  16. czyny podlegające kodeksowi karnemu;
  17. przynoszenie lub używanie niebezpiecznych narzędzi;
  18. niewłaściwe zachowanie się uczniów podczas imprez szkolnych i wycieczek.
 1. Naganna i nieodpowiednia ocena zachowania wyklucza pełnienie jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim i w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły na forum miasta, kraju i za granicą.
 2. Obowiązuje gradacja kar:
 1. ustne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 2. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 3. nagana wychowawcy z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 4. ustne upomnienie dyrektora;
 5. upomnienie dyrektora z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 6. nagana dyrektora z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 7. skreślenie ucznia z listy uczniów.

 

Każda z nich oznacza obniżenie oceny z zachowania według podanych poniżej zasad:

Pięć upomnień/uwag  – o jedną.

Nagana wychowawcy – o dwie.

Nagana dyrektora – o trzy, przy czym uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, nie może uzyskać z zachowania oceny wyższej niż poprawne w danym okresie oceniania. 

W przypadkach naruszających w sposób rażący regulaminy szkolne zastrzega się możliwość pominięcia powyższej gradacji.

 

Formy ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 2. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 6. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Ocena  zachowania jest jawna i uzasadniona.
 3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii wszystkich nauczycieli uczących w klasie, uczniów klasy oraz ocenianego ucznia.
 4. Uczniowie i ich rodzice, w tym rodzice uczniów pełnoletnich, mają prawo znać uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej zachowania.
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego umotywowania oceny  nagannej zachowania.
 6. Ocenę zachowania wystawioną zgodnie z regulaminem oceniania przedstawia wychowawca na konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 7. Rada Pedagogiczna może wnioskować do wychowawcy klasy o zmianę oceny zachowania.
 8. Jeżeli wychowawca podtrzymuje ustaloną ocenę, zobowiązany jest do umotywowania swojej decyzji.
 9. W przypadku rażącego naruszenia Statutu i regulaminów szkolnych ocena  zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu roku szkolnego.

 

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą, po ustaleniu rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,   zgłosić pisemne zastrzeżenia, zawierające uzasadnienie odwołania, do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny .
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 1, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 3. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor lub wicedyrektor — jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności:
  1. skład komisji;
  2. termin sprawdzianu;
  3. zadania (pytania) sprawdzające;
  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 5. Ocena ustalona w wyniku przeprowadzonego egzaminu jest wpisana jako roczna ocena klasyfikacyjna. Jest ona ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, mogą po jej ustaleniu, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić pisemne zastrzeżenia, zawierające uzasadnienie, do dyrektora szkoły.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
   1. zapoznaje się  z pismem ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych;
   2. wysłuchuje opinii wychowawcy klasy i/lub pedagoga lub psychologa;
   3. sprawdza zapisy w dzienniku elektronicznym odnoszące się do frekwencji i zachowania ucznia;
   4. ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor lub wicedyrektor;
 2. wychowawca klasy;
 3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog lub psycholog;
 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustaloną ocen zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Przepisy pkt. 1 - 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, a skład komisji określają aktualne przepisy odpowiedniego rozporządzenia Ministra Edukacji. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 1. W przypadkach określonych w przepisach prawa oświatowego przeprowadza się w szkole egzaminy klasyfikacyjne.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły wyznacza uczniowi:
   1. nieklasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionego opuszczenia 50% przewidzianych planem zajęć;
   2. realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki bądź nauczanie domowe;
   3. przyjętemu z innej szkoły i nieposiadającemu oceny z przedmiotów przewidzianych planem nauczania szkoły;
   4. na wniosek ucznia i za zgodą Rady Pedagogicznej uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej;
   5. starającemu się o przeniesie do równoległej klasy o innym rozszerzeniu w zakresie niezrealizowanych treści programowych;
 1. Uczniowi określonego w punkcie 2 b)  zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 7. Forma, przebieg i dokumentowanie egzaminu klasyfikacyjnego są identyczne jak w przypadku egzaminów poprawkowych.
 8. Oceny ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego mają charakter ostateczny. Ocena niedostateczna może zostać poprawiona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych

  1. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku jednej lub dwóch ocen niedostatecznych.
  2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  3. O terminie i miejscu egzaminów poprawkowych Dyrektor powiadamia rodziców oraz ucznia niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu.
  4. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję w składzie określonym w Rozporządzeniu MEN z dn. 16 sierpnia 2017, § 16 ust.7. 
  5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą lub członka komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Dopuszczalne jest, by był to nauczyciel zatrudniony w innej szkole.
  6. Egzamin poprawkowy odbywa się w jednym dniu i ma formę pisemną i ustną. Ocena z egzaminu jest oceną łączną i ma charakter ostateczny.
  7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  8. Pytania i zadania egzaminacyjne w co najmniej dwóch zestawach proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z innym nauczycielem tego przedmiotu.
  9. Na część pisemną przeznacza się 60 minut i mogą w niej jednocześnie uczestniczyć wszyscy zdający z tego samego przedmiotu. Część ustna trwa 15 minut z uwzględnieniem 10 minut na przygotowanie się ucznia.
  10. W przypadku stwierdzenia korzystania przez ucznia z niedozwolonych form pomocy  przewodniczący ma prawo przerwać egzamin.
  11. W powyższej sytuacji jak i w przypadkach  niezgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie lub odstąpienia od egzaminu przed jego rozpoczęciem, czy w trakcie, utrzymana zostaje ocena uzyskana przez ucznia w klasyfikacji rocznej.
  12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora,   nie później niż do końca września.
  13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu;
 5. opis okoliczności uzasadniających wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego.
  1. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informacje o odpowiedziach ustnych.

Zasady uzyskiwania promocji i ukończenia szkoły

Szkoła podstawowa, klasy 1 – 3

 1. Uczeń klasy 1 – 3 szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1 – 3, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

Szkoła podstawowa, klasy 4 – 8, gimnazjum i liceum

  1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem punktów 2 - 4.
  2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
  3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, i będą realizowane w klasie programowo wyższej.
  4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  w klasach programowo niższych w szkole danego typu,  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
  5. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, oprócz spełnienia warunków określonych w punkcie 4, jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
  6. Warunkiem ukończenia gimnazjum, oprócz spełnienia warunków określonych w punkcie 4, jest przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego.

Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

  1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
  3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w celu dokonania poprawy błędów.
  4. Prace pisemne są archiwizowane przez nauczyciela w teczce osiągnięć ucznia przez okres jednego roku. Dopuszczalne jest archiwizowanie na nośnikach elektronicznych. Przechowywanie prac uwzględnia przepisy o ochronie danych osobowych.
  5. Prace zawarte w zeszycie szkolnym przechowuje uczeń.
  6. Nauczyciel udostępnia prace kontrolne uczniowi, jego rodzicom i osobom sprawującym nadzór pedagogiczny.
  7. Rodzice mogą uzyskiwać informacje o postępach ucznia za pośrednictwem elektronicznego dziennika , a także w ramach:
 • konsultacji
 • spotkań z rodzicami
 • indywidualnych spotkań z nauczycielami bądź wychowawcą.
 • harmonogram konsultacji i spotkań z rodzicami ogłaszany jest na początku roku szkolnego.
 1. Konsultacje indywidualne nie mogą odbywać się w trakcie prowadzenia zajęć przez nauczyciela lub wychowawcę.

Przycisk

REGULAMIN OCENIANIA