MENU

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY ZSO NR 6 W GDAŃSKU

 

 

 1. Wszyscy członkowie społeczności ZSO nr 6 powinni przestrzegać Statutu Szkoły.
 2. Wszyscy członkowie społeczności ZSO nr 6 mają obowiązek przestrzegać przepisów BHP.
 3. Wszystkich obowiązuje czysty i schludny ubiór. Kurtki i płaszcze uczniowie zobowiązani są pozostawiać w szatni.
 4. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej zobowiązani są do zmiany obuwia w okresie jesienno-zimowym (od PIERWSZEGO października do 31 maja). Obuwie na zmianę musi posiadać płaską przeciwpoślizgową podeszwę.
 5. Po zakończonych zajęciach uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej sprowadzani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnie w danym dniu zajęcia. Odbiór okryć wierzchnich            i obuwia z szatni odbywa się w jego obecności.
 6. Wszystkich uczniów ZSO nr 6 obowiązuje posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej, którą winni okazywać na żądanie pracowników szkoły.
 7. Bez zgody Dyrekcji ZSO nr 6 nie wolno wprowadzać na teren Szkoły osób niebędących jej uczniami. Osoby dorosłe, również rodzice uczniów, będą wpuszczane przez obsługę Szkoły,
  a każdorazowe wejście i wyjście zostanie odnotowane w księdze „Wejść i Wyjść”, znajdującej się
  w portierni. 
 8. Uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia poza budynek Szkoły bez opieki nauczyciela, przed zakończeniem zajęć szkolnych w danym dniu.
 9. W trakcie przerw międzylekcyjnych lub wyjść poza budynek Szkoły uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących lub nauczycieli, z którymi opuścili budynek szkolny.
 10. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli i pracowników Szkoły.
 11. Na teren Szkoły nie wolno wnosić: niebezpiecznych narzędzi, broni, alkoholu i wszelkiego rodzaju używek.
 12. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych używek i środków odurzających.
 13. Podczas zajęć lekcyjnych uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych komunikatorów, które na czas prowadzenia zajęć powinny być wyłączone. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy – na polecenie nauczyciela – wspomniane urządzenia zostaną wykorzystane do celów edukacyjnych. 

Konsekwencje naruszania ustaleń porządkowych

 

1. Używanie telefonów komórkowych i innych komunikatorów na lekcji będzie skutkować zdeponowaniem urządzenia w sekretariacie szkoły, sporządzeniem notatki służbowej przez nauczyciela, powiadomieniem wychowawcy ucznia i poinformowaniem rodziców o sytuacji i możliwości odbioru depozytu.

2. Nieprzestrzeganie zakazów wymienionych w poprzednich punktach będzie skutkować obniżaniem oceny
z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania będącym częścią składową Statutu Szkoły.