MENU

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

W GDAŃSKU

 

 

SPIS TREŚCI

 

PODSTAWA PRAWNA

ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94 I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO nr 94  

ROZDZIAŁ V  PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO nr 94 

ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

ROZDZIAŁ VII PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

ROZDZIAŁ VIII ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 PODSTAWA PRAWNA STATUTU

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów  i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2011 r., Nr 109, poz. 631).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej((Dz. U. z 2016 r. poz.
  1927 i 1984 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 września 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – tekst ujednolicony na 1 września 2017 r.
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
  i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2015 z dnia 8 lipca, poz. 959 z późniejszymi zmianami).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.
  w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
 16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 18. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2016 r. poz.
  902                   z późniejszymi zmianami).
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz.
  1870 z późniejszymi zmianami).
 21. Uchwała Nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10. 07. 2009 r.  Nr 89, poz. 1797 z późniejszymi zmianami).
 22. Uchwała Nr XLI/1183/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych
  w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.12.2009 r.  Nr 173, poz. 3364
  z późniejszymi zmianami)..
 23. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez Miasto Gdańsk z dnia 14 lutego 2003 r. (Rejestr Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy – Karta Rejestrowa Układu Nr: U-CLVII).
 24. Protokół Dodatkowy Nr 1 z dnia 9 października 2009 r. do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez Miasto Gdańsk z dnia 14 lutego 2003 r.(Rejestr Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy – Karta Rejestrowa Układu Nr: U-CLVII/1).
 25. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz.526)

 

 

 

Rozdział 1

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ

 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94 W GDAŃSKU

§ 1

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku; zwana dalej szkołą
 2. Typ szkoły: szkoła podstawowa
 3. Siedziba szkoły mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, Gdańsk
  80-759, ul. Głęboka 11.
 4. Szkoła jest szkołą publiczną rozumieniu Ustawy o systemie oświaty. 
 5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi osiem lat.
 6. Z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 wchodzi
  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.
 7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

§ 2

Dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 nie ustala się obwodu.

§ 3

Organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może nadać odrębne imię szkole.

§ 4

 1. Szkoła  działa jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska.
 2. Szkoła może współpracować z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej dokumentacji regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

§ 5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia  MEN z dnia 27 marca 2017 r.(DZ.U. z 2017 r. poz. 671) w sprawie oddziałów
  i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
 2. Szkoła realizuje zadania ujęte w Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Szkolnym Programie Nauczania.

§ 6

 1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
 2. Szkoła dba o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, umożliwia zdobycie wiedzy
  i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 3. Szkoła zapewnia uczniom możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego
  i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej
  i wyznaniowej.
 4. Szkoła stwarza warunki do podtrzymania tożsamości narodowej i etnicznej.
 5. W szkole podejmowane są odpowiednie  kroki w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji.
 6. Szkoła dba o kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia.
 7. W szkole stwarza się  uczniom warunki umożliwiające rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych.
 8. W szkole podejmowane jest współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny
 9. Zadania opiekuńcze realizowane przez szkołę są dostosowane do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, uwzględnia się przy tym obowiązujące w szkole ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny, w szczególności: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

§ 7

 1. Swoje cele szkoła realizuje poprzez:
 1. właściwą organizację i prowadzenie, z uwzględnieniem różnych form pracy i innowacji pedagogicznych, zajęć dydaktycznych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych;
 2. prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów szkoły;
 3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych  uczniów;
 4. wspieranie uczniów zdolnych poprzez organizację zajęć dodatkowych w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielami;
 5. umożliwianie uczniom udziału w: konkursach, olimpiadach przedmiotowych, obozach naukowych, zawodach i zgrupowaniach sportowych, warsztatach, projektach
  i wykładach organizowanych przez szkołę lub we współpracy z innym instytucjami;
 6. współuczestniczenie w działalności oświatowej, społeczno-wychowawczej, kulturalnej, sportowej i turystycznej, w szczególności realizowanej na obszarze Gdańska, Kaszub i Pomorza;
 7. umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej;
 8. współpracę i kontakt z rodzicami.
 9. zapewnianie bezpieczeństwa poprzez monitoring oraz organizację dyżurów nauczycieli;
 10. zapewnienie uczniom możliwości uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94 I ICH KOMPETENCJE

§ 7

 1. Organami szkoły są:
 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Samorząd Uczniowski;
 4. Rada Rodziców.

§ 8

 1. Dyrektora powołuje Prezydent Miasta Gdańska.
 2. Dyrektor  wykonuje następujące funkcje:
 1. jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego;
 2. jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 6. może, w szczególnych przypadkach określonych w statucie,  wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 7. wydaje decyzje administracyjne zgodnie z Ustawą i innymi przepisami;
 8. jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
 1. Dyrektor współpracuje z innymi organami szkoły i tworzy warunki do samodzielnego działania, zgodnego z kompetencjami prawnymi tych organów.
 2. Dyrektor zapewnia odpowiednie wyposażenie, właściwą obsługę biblioteki, przeznacza środki na działalność, zarządza skontrum zbiorów, odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów w przypadku zmiany pracowników.
 3. Dyrektor powołuje inne osoby do pełnienia funkcji kierowniczych.
 4. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 5. Dyrektor na czas swojej nieobecności powołuje spośród wicedyrektorów lub nauczycieli zastępcę i określa zakres jego kompetencji i obowiązków.
 6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami, dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§ 9

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Do szczególnych zadań Rady Pedagogicznej należą:
 1. określenie standardów jakości pracy szkół zespołu i analizowanie stopnia ich osiągania;
 2. opracowywanie raportów dotyczących różnych dziedzin działalności szkoły;
 3. formułowanie i realizacja programów doskonalących i naprawczych;
 4. zatwierdzanie i realizacja różnych programów edukacyjno – wychowawczych, wewnątrzszkolnych i zewnętrznych;
 5. opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 6. opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole;
 7. opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danego rocznika, przez co najmniej cykl edukacyjny;
 8. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
 9. powoływanie zespołów problemowych do realizacji różnych zadań statutowych.
 1. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej określony jest w zarządzeniu dyrektora szkoły w sprawie regulaminu rady pedagogicznej.

§ 10

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski; zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd może przedstawić wnioski i opinie odnoszące się do organizacji życia społeczności uczniowskiej; w szczególności realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.
 3. Samorząd ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna danego samorządu.
 4. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu z dyrektorem.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Na wniosek reprezentacji uczniów dyrektor szkoły zarządza wybory do samorządu, wybory nauczyciela – opiekuna, ogłasza ordynację wyborczą, powołuje komisję wyborczą oraz ustala termin wyborów.
 7. Samorząd współpracuje z pozostałymi organami szkoły.
 8. Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

§ 11

 1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uczestniczy we wszystkich sprawach wynikających z życia szkoły, współpracuje z innymi organami szkoły, z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
 4. Zasady utworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców działający przez swych przedstawicieli.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, nie może być on sprzeczny z Ustawą
  i Statutem szkoły.
 6. Regulamin Rady Rodziców wprowadzany jest odpowiednim zarządzeniem dyrektora szkoły.
 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 8. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin  Rady Rodziców.

§ 12

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swych kompetencji określonych prawem.
 2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
 3. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
 4. Poszczególne organy szkoły współdziałają ze sobą, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 5. W celu wymiany informacji w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; w posiedzeniach Rady Rodziców – przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Dyrektor i uczniowie; w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego – rodzice, nauczyciele i Dyrektor .
 6. W sprawach spornych, przy braku rozstrzygnięcia przez Dyrektora lub gdy Dyrektor jest jedną ze stron sporu, wyrokuje komisja rozjemcza powołana przez Radę Pedagogiczną:
 1. w jej skład wchodzą rzecznicy stron sporu oraz mąż zaufania jako rozjemca, przy czym obie strony muszą go zaakceptować ;
 2. komisja zapoznaje się z dokumentami dotyczącymi sporu, przeprowadza wyjaśnienie
  i rozstrzyga spór w głosowaniu tajnym, na terenie szkoły;
 3. od decyzji komisji przysługuje odwołanie w terminie  14 dni do Organu Prowadzącego lub Pomorskiego Kuratora Oświaty, w zależności od istoty sporu.
 1. W celu zapewnienia współdziałania poszczególnych organów szkoły oraz w celu rozstrzygania spraw spornych między nimi, na wniosek dwóch organów lub dyrektora, organizowane będą wspólne zebrania  organów szkół wchodzących w skład zespołu.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania
  i kształcenia uczniów:
 1. podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów
  i rodziców (prawnych opiekunów) oraz zebrania;
 2. częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

§ 13

 1. Podstawą organizacji pracy szkoły jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora
  i zatwierdzony przez organ prowadzący, zaopiniowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz inne dane określone przez organ prowadzący.
 3. Zatwierdzony arkusz organizacyjny stanowi podstawę do opracowania przez dyrektora tygodniowego planu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 14

 1. Uczniowie szkoły  podzieleni są na oddziały, w których realizują programy nauczania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla każdego oddziału.
 2. Liczbę uczniów w oddziałach określają odrębne przepisy.
 3. We wszystkich oddziałach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone z podziałem na grupy. Możliwość podziału na grupy określają odrębne przepisy.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zdecydować o wydłużeniu lub skróceniu zajęć wynikających z przyjętych w danym roku szkolnym organizacji pracy.
 6. Formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym oraz
  w grupach międzyoddziałowych, a także w formach zajęć  międzyoddziałowych,  np. na obozach sportowych i zgrupowaniach, warsztatach, projektach i wymianach międzynarodowych. Dopuszcza się prowadzenie zajęć zblokowanych przy zachowaniu zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 7. Przerwy śródlekcyjne trwają 5, 10, 15  lub 20 minut.
 8. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje do końca września każdego roku szkolnego po rozpatrzeniu potrzeb uczniów  i z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli; w wymiarze ustalonym przez dyrektora i stosownie do posiadanych środków finansowych.
 9. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Zespół tworzą nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

§ 15

 1. Do wypełniania celów statutowych szkoła  zapewnia:
 1. pomieszczenia do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  z niezbędnym wyposażeniem medialnym, informatycznym oraz gabinety przedmiotowe; w tym dostęp do Internetu z odpowiednimi zabezpieczeniami;
 2. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
 3. pomieszczenia i urządzenia sportowe niezbędne do realizacji kierunkowych zadań SMS, a w szczególności:
 • przystań sportów wodnych z zapleczem dydaktycznym, magazynowym, salami ćwiczeń, siłownią, salą ergometrów wioślarskich i  nabrzeżem;
 • wielofunkcyjne boiska sportowe „Orlik”;
 • wielofunkcyjną halę sportową;
 1. bibliotekę szkolną z czytelnią;
 2. salę teatralną;
 3. gabinet pielęgniarki szkolnej;
 4. świetlicę (pracującą od 7 do 17);
 5. stołówkę;
 1. Opieka pielęgniarska organizowana jest zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16

 1. Klasami mistrzostwa sportowego są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe  w przynajmniej jednej dyscyplinie sportu.
 2. Szkoła prowadzi zajęcia sportowe w dyscyplinach:
 1. wioślarstwo;
 2. żeglarstwo;
 3. kajakarstwo.
 1. Realizacja szkolenia sportowego w klasach mistrzostwa sportowego prowadzona jest:
 1. podczas oddzielnych zajęć, które opierają się na programach szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin, a w szczególności w wymiarze ogólnorozwojowym i ukierunkowanym – mającym na celu ujawnienie predyspozycji
  i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie;
 2. także w ramach wychowania fizycznego od klasy pierwszej do trzeciej lub od czwartej do siódmej;
 3. w klasie ósmej w wymiarze specjalistycznym określonym odrębnymi przepisami
  i uzgodnieniami z organem prowadzącym.
 1. Klasy mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia sportowego równolegle
  z programem kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.
 2. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła wraz z klubami sportowymi organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe i zgrupowania.
 3. W klasach mistrzostwa sportowego realizuje się ukierunkowany etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia
  w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu.
 4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych, w tym wychowania fizycznego, ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego,  wynosi co najmniej:
 1. w wymiarze ogólnorozwojowym i ukierunkowanym – 16 godzin tygodniowo;
 2. w wymiarze specjalistycznym w klasie ósmej – co najmniej 18 godzin tygodniowo;
 1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu                                  lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe.
 2. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.
 3. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klas mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale.
 4. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera,  instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, przenosi się do szkoły rejonowej.
 5. Zadaniem klas mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych,
  w szczególności przez:
 1. opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
 2. nieprzeprowadzanie prac pisemnych i odpowiedzi ustnej w dzień następujący po powrocie ze zgrupowań i zawodów;
 3. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych programem nauczania;
 4. umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe  i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 1. W szkole mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego oddziały integracyjne, uwzględniające szkolenie sportowe dla osób niepełnosprawnych,  na podstawie odrębnych przepisów.

§ 17

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą uczniom, nauczycielom
  i rodzicom oraz jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkoły sprawuje dyrektor szkoły, który w szczególności:
 1. zapewnia odpowiednie wyposażenie, właściwą obsługę biblioteki, przeznacza środki na działalność, zarządza skontrum zbiorów, odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów w przypadku zmiany pracowników;
 2. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką.
 1. Do zadań biblioteki należy w szczególności:
 1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek oraz innych źródeł informacji;
 2. opracowywanie i udostępnianie uczniom bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie im materiałów ćwiczeniowych;
 3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 4. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
  i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 5. organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 6. stwarzanie możliwości przebywania pod opieką nauczyciela – bibliotekarza uczniom nieuczęszczającym w danym dniu na planowane zajęcia lekcyjne (w godzinach otwarcia biblioteki);
 7. prowadzenie sprawozdawczości, statystyki, ewidencji oraz konserwacji zbiorów.
 1. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa Regulamin biblioteki oraz Regulamin udostępniania bezpłatnych podręczników.

§ 18

 1. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 wchodząca w skład ZSO nr 6 zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów klas 1 – 4 szkoły podstawowej, którzy pozostają w szkole dłużej niż planowane zajęcia dydaktyczne ze względu na:
 1. czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów);
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
  w szkole.
 1. W przypadku uczniów klas 5-6 zajęcia świetlicowe zostaną zapewnione, o ile liczba uczniów pozostających pod opieką świetlicy nie przekroczy liczby ustalonej w odrębnych przepisach.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
 4. Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy oraz Podstawowe zasady obowiązujące wychowanków świetlicy.

 

Rozdział 5

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

§19

 1. Pracownikami szkoły są:
 1. nauczyciele,
 2. pracownicy administracji,
 3. pracownicy obsługi.
 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa dyrektor.

§ 20

 1. Zadania i  obowiązki nauczycieli:
 1. dokładna znajomość dokumentów obowiązujących w szkole (Statut, Program wychowawczy, Program profilaktyki, Szkolny zestaw programów, Regulaminy).
 2. wypełnianie zadań i poleceń nałożonych na przez dyrekcję i osoby z nadanymi uprawnieniami kierowniczymi, przy zachowaniu prawa przedstawiania,  odnośnie powierzonych mu do wykonania obowiązków,  własnych  uwag oraz może zażądać pisemnego sformułowania określonych zadań;
 3. aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, w codziennym tworzeniu  humanistycznych wartości, propagowaniu i umacnianiu dobrego imienia placówki;
 4. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby naruszyć dobro ucznia i jego rodziców i pracowników szkoły;
 5. uczestnictwo we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem pełnego, niczym nieskrępowanego wypowiadania się na temat wszelkich poruszanych problemów;
 6. doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenia poziomu swojej wiedzy;
 7. bezstronne i obiektywne ocenianie pracy uczniów oraz poszanowanie ich godności bez względu na osiągane przez nich wyniki w nauce;
 8. szczególna troska o uczniów wyjątkowo zdolnych oraz napotykających trudności
  w nauce;
 9. dbałość o powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także o estetykę pomieszczeń;
 10. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i  zainteresowania uczniów, zarówno podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, jak i zajęć poza terenem szkoły, a także w trakcie dyżurów;
 11. sprawowanie opieki nad uczniami podczas prowadzonych przez siebie obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych;
 12. pełnienie dyżurów organizacyjno – porządkowych w czasie przerw między zajęciami  edukacyjnymi; zgodnie z harmonogramem dyżurów;
 13. kontrolowanie obecności uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach edukacyjnych;
 14. regularne wpisywanie ocen  ze sprawdzianów, prac klasowych, prac domowych,
  i innych form oceniania aktywności uczniów mających wpływ na ocenę końcową;
 15. przestrzeganie zasady mówiącej, że nauczycielowi w żadnej sytuacji nie wolno
  w obecności uczniów wyrażać dezaprobaty wobec postępowania dyrektora szkoły, innego nauczyciela, pracownika szkoły lub rodzica.
 1. Prawa nauczycieli:
 1. każdy nauczyciel jest oceniany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ma prawo zwrócenia się do dyrektora o wystawienie mu opinii o przebiegu pracy i wglądu we własne akta personalne;
 2. nauczyciel ma prawo znać z wyprzedzeniem termin obserwacji każdej prowadzonej przez niego lekcji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją dyrektora, po wcześniejszym przedstawieniu nauczycielowi sformułowanych na piśmie zarzutów, prawo to może zostać ograniczone, nie dłużej jednak niż na jedno półrocze;
 3. w zakresie pracy dydaktycznej prawo do indywidualnego (autorskiego) ujęcia treści programowych oraz metod  i  form pracy, jak również przeprowadzania innowacji
  i eksperymentów metodycznych, o ile zostaną zaakceptowane przez dyrektora szkoły w odrębnej procedurze określonej przepisami Prawa Oświatowego;
 4. prawo do wykorzystania wszelkich środków dydaktyczno – metodycznych dostępnych w szkole;
 5. prawo wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień lub kar regulaminowych dla uczniów.
 1. Realizacja programu dydaktycznego nie może przesłaniać nauczycielowi humanistycznego celu edukacji, jakim jest psychofizyczny rozwój uczniów uwzględniający potrzeby odpowiednie do wieku.

§ 21

 1. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach zespołów przedmiotowych
  i zadaniowych – powoływanych przez dyrektora szkoły w zależności od potrzeb. 
 2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych:
 1. organizowanie  współpracy nauczycieli w zakresie opracowania lub wybrania programu nauczania oraz sposobów jego realizacji;
 2. opiniowanie opracowanych programów nauczania oraz innowacyjnych
  i eksperymentalnych programów nauczania;
 3. opracowywanie kryteriów oraz form obiektywnego oceniania uczniów i sposobów diagnozowania wyników nauczania;
 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
 5. współdziałanie w ciągłym modernizowaniu gabinetów przedmiotowych, biblioteki szkolnej;
 6. popularyzowanie przedmiotu/ów poprzez organizowanie imprez szkolnych takich, jak: konkursy, wystawy, przedstawienia, wycieczki, włączanych do Planu Wychowawczego.
 1. Przewodniczących zespołów przedmiotowych wyznacza dyrektor.
 2. Kompetencje przewodniczącego zespołu przedmiotowego:
 1. reprezentuje zespół przed dyrektorem i radą pedagogiczną;
 2. koordynuje pracę zespołu;
 3. prowadzi dokumentację pracy zespołu;
 4. przygotowuje sprawozdania z pracy zespołu;
 5. odpowiada za przestrzeganie zasad oceniania wewnątrzszkolnego;
 6. przygotowuje raporty dotyczące przeprowadzanych diagnoz, ewaluacji, analiz wyników nauczania;
 7. przygotowuje informacje dotyczące odbytych przez nauczycieli szkoleń.

§ 22

 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać
  40 godzin w tygodniu.
 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1. oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
  z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
 2. inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły;
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
  i doskonaleniem zawodowym.

§ 23

 1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się procedurę postępowania nauczycieli  w sytuacjach kryzysowych. W szczególności w razie wypadku:
 1. obowiązkiem nauczyciela jest otoczenie poszkodowanego dziecka troskliwą opieką oraz natychmiastowe powiadomienie dyrektora i pielęgniarki;
 2. po udzieleniu uczniowi pomocy i przejęciu go przez służby medyczne lub rodziców  nauczyciel obowiązany jest wpisać wypadek do szkolnego rejestru wypadków oraz sporządzić odpowiednią dokumentację.

§ 24

 1. W ramach powierzonych mu przez dyrektora szkoły obowiązków każdy nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy klasy.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności istotne jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.
 3. W przypadku długiej nieobecności nauczyciela – wychowawcy jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 4. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić decyzją dyrektora zmiana wychowawcy:
 1. na umotywowany wniosek samego nauczyciela;
 2. na umotywowany wniosek podpisany przez 2/3 rodziców i uczniów danej klasy; w tym przypadku przed podjęciem decyzji dyrektor zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i zwrócić się do Rady Pedagogicznej o opinię;
 3. w sytuacji gdy nauczyciel zatrudniony był na czas określony.
 1. Do najważniejszych obowiązków wychowawcy należy:
 1. otoczenie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków; możliwie pełne rozeznanie w sytuacji domowej, szkolnej, w potrzebach dziecka i jego możliwościach;  w przypadkach budzących podejrzenia o zaniedbywanie obowiązków
  rodzicielskich – przeprowadzanie wywiadów środowiskowych we współpracy
  z psychologiem lub pedagogiem szkolnym;
 2. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, ustalanie treści i form zajęć tematycznych;
 3. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a zwłaszcza wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 4. kontakt i współdziałanie z rodzicami uczniów, okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych i prowadzenie doradztwa pedagogicznego (szczególnie w rodzinach mających poważne trudności wychowawcze);
 5. informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na spotkaniach organizowanych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły;
 6. współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności a także zainteresowań
  i szczególnych uzdolnień uczniów;
 7. zapoznawanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka;
 8. kształtowanie szacunku do tradycji szkolnych i norm obowiązujących w szkole;
 9. kształtowanie atmosfery życzliwości w relacjach pomiędzy uczniami a nauczycielami;
 10. kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, wyrabianie umiejętności właściwego wyrażania swoich ocen i sądów;
 11. przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.
 1. Wychowawca prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.
 2. Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę zachowania, którą wystawia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

§ 25

 1. Pedagog i psycholog szkolny ponoszą szczególną odpowiedzialność za sytuację wychowawczą w szkole, inspirują kierunki zadań wychowawczych, kontrolują ich przebieg i aktywnie w nich uczestniczą.
 2. Do zadań pedagogów i psychologa  należą w szczególności:
 1. obejmowanie opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zapobieganie patologiom, udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i ich rodzicom;
 2. ścisła współpraca z wychowawcami, dyrekcją szkoły;
 3. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 4. współpraca z Sądem, Kuratorami sądowymi, Policją w sprawach szczególnie trudnych;
 5. otaczanie opieką pedagogiczną i psychologiczną rodziny zastępczej;
 6. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, PCK, Radą Rodziców w trosce
  o zabezpieczenie pomocy materialnej rodzinom najuboższym;
 7. organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
 1. Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków pedagogów i psychologa określa dyrektor szkoły.

§ 26

 1. Pracownicy administracji i obsługi podlegają przepisom Kodeksu Pracy i innym przepisom prawnym.
 2. Pracownicy niebędący nauczycielami:
 1. są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. mogą zgłaszać do dyrektora wnioski dotyczące organizacji ich miejsca pracy;
 3. za bardzo dobrą pracę mogą otrzymać nagrodę dyrektora.
 1. Obowiązkiem pracownika jest:
 1. troska  o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
 2. rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie Regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku;
 3. natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
 4. poszanowanie mienia szkolnego, (za szkody wynikłe z niewłaściwego
  i niestarannego wykonywania obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną);
 5. przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 1. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły w szczegółowych zakresach czynności.

 

Rozdział 6

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 94

§ 27

 1. Uczniowie mają prawo do:
 1. prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny;
 2. opieki wychowawczej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 3. ochrony poszanowania godności osobistej i prywatności;
 4. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, tak dotyczących życia szkoły, jak światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym praw i wolności innych osób;
 6. zapoznania się z programami nauczania i uzyskania informacji od nauczycieli
  o stosowanych kryteriach i zasadach oceniania;
 7. do zwolnienia od ocen niedostatecznych przez pierwsze dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego;
 8. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zgodnej z ustalonymi kryteriami;
 9. korzystania ze wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów, pomocy dydaktycznych, księgozbioru itp.;
 10. pomocy ze strony nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów;
 11. otrzymywania odpowiedniej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w tym korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie szkoły lub
  w poradniach specjalistycznych;
 12. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać
  z dofinansowania. Zasady dofinansowania ustala organ prowadzący oraz Rada Rodziców. O finansowe wsparcie mogą występować rodzice z pomocą szkoły i/lub za pośrednictwem szkoły do organów pomocy społecznej, organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń.

§ 28 

 1. Uczniowie szkoły mają obowiązek:
 1. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować tradycje i symbole;
 2. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i regulaminach porządkowych;
 3. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora  oraz Rady Pedagogicznej;
 4. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania, być przygotowanym do zajęć;
 5. usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia bez wezwania, natychmiast po powrocie ucznia do szkoły, przedkładając u wychowawcy zwolnienie w formie pisemnej,
  w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni; przy czym usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie lub pisemne bądź ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności przez rodziców/prawnych opiekunów;
 6. w przypadku zwolnienia z pojedynczych lekcji uczeń ma obowiązek uzyskać zgodę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu przed planowaną nieobecnością; w takim przypadku obowiązuje pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów; jedynie w szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć po powiadomieniu szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów i za zgodą wychowawcy lub osoby sprawującej dyżur;
 7. uczniowie klas 1-3 mogą być zwolnieni z zajęć jedynie w obecności rodziców/prawnych opiekunów;
 8. całoroczne lekarskie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dostarczyć do sekretariatu szkoły do 30 września lub nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania;
 9. przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do wszystkich członków społeczności szkoły;
 10. dbać o estetykę i ład w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, o stan sprzętu szkolnego, zapobiegać dewastacji;
 11. dbać o estetyczny, schludny wygląd i ubiór stosowny do okoliczności;
 12. przestrzegać zakazów:
 • palenia papierosów (w tym elektronicznych), picia alkoholu, używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w szkole i na terenach należących do szkoły, a także  w ich najbliższym sąsiedztwie oraz  w trakcie zajęć pozalekcyjnych organizowanych poza szkołą, w tym wycieczek szkolnych;
 • umieszczania na stronach internetowych, forach, blogach treści obrażających
  i szkalujących inne osoby;
 • używania na lekcji telefonów komórkowych i wszelkich urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora szkoły;
 1. dbać o życie i zdrowie własne oraz członków społeczności szkolnej;
 2. pomagać kolegom, którzy mają trudności w nauce;
 3. przebywać na terenie szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych;
 4. przestrzegać regulaminu wewnątrzszkolnych procedur egzaminacyjnych.
 1. W przypadku świadomego i celowego zniszczenia lub uszkodzenia przez ucznia mienia szkoły, koszt jego naprawy lub wymiany pokrywa prawny opiekun ucznia w trybie odrębnych przepisów.

§ 29

 1. Społeczność szkolna nagradza:
 1. znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki;
 2. znaczące osiągnięcia sportowe;
 3. działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska;
 4. wzorową frekwencję;
 5. szczególnie aktywne uczestnictwo w dodatkowych działaniach edukacyjnych
  i kulturalnych.
 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
 1. pochwała wychowawcy, nauczyciela udzielona wobec klasy;
 2. pochwała dyrektora udzielona wobec klasy lub wobec całej społeczności uczniowskiej;
 3. dyplom uznania, list pochwalny;
 4. nagroda rzeczowa;
 5. Nagroda Dyrektora przyznawana absolwentowi za znaczące osiągnięcia w nauce lub działalność społeczną;
 6. Nagroda Prezydenta Miasta;
 7. Nagroda Prezesa Rady Ministrów.
 1. Rada Pedagogiczna wystosowuje Listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce
  i niezawodną postawę uczniowską oraz Podziękowania dla Rodziców za ich pracę na rzecz szkoły.
 2. Z uzasadnionym wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej – wniosek nie ma charakteru wiążącego.

§ 30

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie prawa szkolnego.
 2. Stosuje się następujące rodzaje kar:
 1. ustne upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 2. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 3. nagana wychowawcy z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 4. ustne upomnienie dyrektora;
 5. upomnienie dyrektora z wpisaniem do dokumentacji szkoły;
 6. nagana dyrektora z wpisaniem do dokumentacji szkoły.
 1. W przypadkach szczególnie rażącego naruszania prawa szkolnego kary mogą być stosowane
  z pominięciem gradacji.
 2. Szkoła powiadamia rodziców / prawnych opiekunów ucznia o udzielonej karze.
 3. Od kary wymierzonej przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora.
 4. W stosunku do ucznia szkoły podstawowej, objętego obowiązkiem szkolnym, rażąco naruszającego zasady zachowania obowiązujące w szkole dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 5. Wykroczenia uczniów dotyczące naruszenia prawa karnego mogą być kierowane przez dyrektora szkoły do właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.

§ 31

 1. Tryb odwołania się od kary statutowej.
 1. od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może odwołać się na piśmie złożonym
  w sekretariacie szkoły do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia wręczenia tego upomnienia/nagany;
 2. dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 7 dni od wpłynięcia odwołania;
 3. decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.
 4. od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może odwołać się do Rady Pedagogicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia wręczenia uczniowi nagany;
 5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania;
 6. uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna;
 7. od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły przysługuje prawo odwołania do Pomorskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o ukaraniu.

 

Rozdział 7

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

§ 32

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  mają prawo w szczególności do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie i szkole;
 2. znajomości Statutu, Programu wychowawczego, Programu profilaktyki, wymagań edukacyjnych;
 3. rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce dziecka;
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci;
 5. zgłaszania propozycji i uwag dotyczących procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • na zebraniach klasowych organizowanych co najmniej dwa razy w roku;
 • w indywidualnych rozmowach z wychowawcami, nauczycielami i dyrektorem;
 • na zebraniach przedstawicieli Rady Rodziców, organizowanych co najmniej raz w roku;
 • poprzez ankiety, wywiady;
 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do wszystkich organów przedstawicielskich rodziców i do odpowiednich Organów zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.
 1. Rodzice ucznia zobowiązani są w szczególności do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, za wyjątkiem przypadku uzyskania zgody dyrektora na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 4. systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce oraz udzielania pomocy wychowawcy klasy w realizowaniu celów dydaktyczno – wychowawczych;
 5. uczestniczenia w zebraniach rodziców organizowanych przez wychowawcę klasy, zgodnie                  z planem pracy szkoły;
 6. niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą klasy, pedagogiem lub psychologiem szkolnym lub dyrektorem ilekroć zaistnieje taka konieczność;
 7. usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole, w formie pisemnej,
  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły;
 8. zachowania tajemnicy informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby naruszyć dobro ucznia i jego rodziców, nauczyciela i innych pracowników szkoły;
 9. zaopatrzenia dziecka w zestaw zeszytów i pomocy niezbędnych do nauki.
 1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej
  50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole.

 

Rozdział 8

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Z INNYCH SZKÓŁ

§ 33 

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do wszystkich klas jest udział w procesie rekrutacyjnym zgodnym z Rozporządzeniem MEN, zasadami rekrutacji Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz organu prowadzącego szkołę oraz szkolnym regulaminem rekrutacji.
 2. Nad przebiegiem rekrutacji czuwa Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna (SKRK) powoływana przez Dyrektora.
 3. Zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego wydaje dyrektor na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów według zasad określonych
  w Rozporządzeniu.
 4. Zasady przyjęć uczniów, obywateli RP, powracających z zagranicy regulują odrębne przepisy.
 5. Zasady przyjęć uczniów niebędących obywatelami RP, regulują odrębne przepisy.

§ 34

 1. Do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego rekrutacja uwzględnia:
 1. wyniki przeprowadzonych prób sprawności fizycznej;
 2. pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzone przez lekarza specjalistę
  w dziedzinie medycyny sportowe lub innego uprawnionego lekarza;
 3. pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

 

Rozdział 9

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 35

 1. Wszelkie ustalenia dotyczące oceniania i promowania uczniów oparte są na Rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów opiera się na Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego przyjmowanym przez radę pedagogiczną przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego po dokonanej analizie i wnioskach wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdań zespołów przedmiotowych,  rekomendacjach psychologa i pedagoga szkolnego, a także opiniach rad rodziców i samorządów uczniowskich.

§ 36

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 1. wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
  w odrębnych przepisach;
 2. realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę
  i korygowanych ze względu na potrzeby i możliwości uczniów;
 3. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Przy ustalaniu oceny z: wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
  i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. Sposób jej ustalania jest określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania z religii/etyki.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, a także poziom kompetencji krytycznych, społecznych i komunikacyjnych.

§ 37

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
  o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:
 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

§ 38

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Koniec I półrocza określa na początku roku szkolnego dyrektor szkoły po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną planu pracy szkoły.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Ocena śródroczna i roczna w klasach 4 – 8 jest średnią ocen cząstkowych, przy uwzględnieniu zróżnicowania ich wag (od 4 do 0), określoną wedle następujących zasad:
 • poniżej 1,9 – niedostateczny;
 • 1,9 – 2,79 – dopuszczający;
 • 2,8 – 3,79 – dostateczny;
 • 3,8 – 4,79 – dobry;
 • 4,8 – 5,49 – bardzo dobry;
 • 5,5 – 6 – celujący
 1. Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w pierwszym półroczu.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną  wystawioną na podstawie wszystkich otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych w ciągu roku szkolnego. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z zasadami zawartymi w ust.4.
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna w klasach 1-3 ma charakter opisowy; do uczniów tych klas nie mają zastosowania ust. 4-6.
 4. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych jest podstawą do podniesienia oceny.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danego oddziału, pracowników szkoły oraz ocenianego ucznia, a także, w przypadku uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, z pedagogiem i psychologiem szkoły.
 7. W szczególnych przypadkach, takich jak, m.in.: aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych,  udział w konkursach, długi okres choroby,  ostateczną decyzję o podwyższeniu oceny rocznej podejmuje nauczyciel przedmiotu, podając uzasadnienie ustne uczniowi i wychowawcy ucznia lub dyrektorowi na jego polecenie.

§ 39

 1. Wychowawcy na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami, nie później niż do 15 września, informują rodziców / prawnych opiekunów,  a nauczyciele na pierwszej lekcji
  z uczniami informują o:
 1. przedmiotowych systemach wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Przedmiotowe zasady oceniania dostępne są w sekretariacie szkoły, w bibliotekach
  i czytelniach szkolnych.
 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 15 września, informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Informowanie rodziców o przewidywanych zagrożeniach nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną następuje podczas zebrania z rodzicami, a w przypadku braku obecności rodzica na zebraniu za wiążącą uważa się informację przekazaną poprzez dziennik elektroniczny i odnotowanie w nim tego faktu (kontakty z rodzicami).
 4. Informacja o której mowa w ust. 4 przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniach organizowanych najpóźniej na dwa tygodnie przed datą posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

§ 40

 1. Wszystkie oceny otrzymane przez ucznia w trakcie nauki (bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne, roczne, końcowe) są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń i jego rodzice / prawni opiekunowie mają stały i nieograniczony dostęp do wszystkich ocen oraz innych wpisów dotyczących ucznia za pośrednictwem i według regulaminu dziennika elektronicznego, a także w ramach:
 1. konsultacji (co najmniej cztery razy w roku szkolnym);
 2. spotkań z rodzicami (co najmniej dwa razy w roku szkolnym);
 3. indywidualnych spotkań z nauczycielami bądź wychowawcą.
 1. Harmonogram konsultacji i spotkań z rodzicami ogłaszany jest na początku roku szkolnego.
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w celu przeanalizowania i dokonania poprawy błędów.
 3. Nauczyciel udostępnia prace kontrolne uczniowi, jego rodzicom i osobom sprawującym nadzór pedagogiczny.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców / prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie odbywa się w sposób ustny w trakcie zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji.

§ 41

 1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Nauczyciel może także informować o postępach i motywować ucznia do pracy przy pomocy umownie przyjętych znaków, piktogramów, których znaczenie zna uczeń i rodzice.
 3. W klasie trzeciej  stosuje się dodatkowo oceny w formie cyfrowej (od 1 do 6) w celu przygotowania uczniów do systemu oceniania stosowanego w klasach późniejszych.
 4. Ocena z religii/etyki jest wyrażona cyfrą (od 1 do 6); ustala się ją według kryteriów określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania z religii/etyki.
 5. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego i uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 6. Obserwacja szkolnych osiągnięć ucznia i informacje zgromadzone w dzienniku lekcyjnym będą podstawą do zredagowania śródrocznej oceny opisowej.

§ 42

 1. Ocenianie bieżące, śródroczne i klasyfikacyjne w klasach 4-8 szkoły podstawowej, ustala się
   w następującej skali:
 1. stopień celujący – 6;
 2. stopień bardzo dobry – 5;
 3. stopień dobry – 4;
 4. stopień dostateczny – 3;
 5. stopień dopuszczający – 2;
 6. stopień niedostateczny – 1.
 1. W  ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku „+”  mającego wartość: 0,5.
 2. W ocenianiu bieżącym stosuje się wartości wagowe ocen w skali od 4 do 0.
 3. Wartość wagowa ocen cząstkowych (bieżących):
 • za pracę klasową – 4;
 • za sprawdzian – 3 lub 2, zgodnie z ustaleniami zespołów przedmiotowych;
 • za kartkówkę i odpowiedź ustną – 2 lub 1, zgodnie z ustaleniami zespołów przedmiotowych;
 • za pracę domową – 2 lub  1, zgodnie z ustaleniami zespołów przedmiotowych;
 • za testy diagnostyczne i egzaminy próbne - 0.
 1. Zespoły przedmiotowe określają obowiązkowe formy oceniania i zadania obowiązujące ucznia w danym semestrze oraz wagi ocen za poszczególne formy oceniania, które wynikają ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin.
 2. Oceny bieżące oblicza się według podanych niżej wskaźników procentowych:

Procent możliwych do zdobycia punktów

Uzyskany stopień szkolny

do 39,9%

Niedostateczny

od 40% do 49,9%

Dopuszczający

od 50% do 69,9%

Dostateczny

od 70% do 84,9%

Dobry

od 85% do 94,9%

bardzo dobry

od 95%

Celujący

 

§ 43

 1. Ocenianie śródroczne i klasyfikacyjne zachowania w klasach 4-8 szkoły podstawowej, klasach gimnazjalnych i  klasach licealnych ustala się w następującej skali:
 1. wzorowe
 2. bardzo dobre
 3. dobre
 4. poprawne
 5. nieodpowiednie
 6. naganne
 1. Ocenianie zachowania w klasach 1-3 szkoły podstawowej ma charakter opisowy.
 2. Szczegółowe wymagania dla każdej kategorii oceny zachowania znajdują się w Regulaminie wewnątrzszkolnego oceniania.

§ 44

 1. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej odnoszącej się do osiągnięć edukacyjnych ucznia stosuje się oceny w skali określonej w paragrafie 42, ust.1 (dla uczniów klas 4-8).
 2. Ocena stanowi informację o spełnieniu wymagań edukacyjnych według kryteriów szczegółowo opisanych w Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 45

 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
 1. ustne: odpowiedzi z omówionego materiału, prezentacja pracy w grupach, referaty, prezentacje, recytacje;
 2. pisemne: egzaminy próbne, testy diagnostyczne, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda i prace dodatkowe;
 3. sprawnościowe, praktyczne, ćwiczenia i inne formy pracy zgodne z PSO;
 4. nauczyciel może ustalić inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, określając odpowiednią kategorię ocen w PSO;
 5. aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych; z zastrzeżeniem, że ocena aktywności może być jedynie pozytywna.
 1. Nauczyciel stosuje formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu i liczbę godzin lekcyjnych przeznaczonych w ramowym planie nauczania w danym roku szkolnym, przy czym planowana liczba prac klasowych i sprawdzianów nie może przekroczyć     10 % czasu przeznaczonego na realizację przedmiotu w danym roku szkolnym
  w ramowym planie nauczania.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania uczniów i dokumentowania jego postępów lub ich braku w dzienniku elektronicznym.

§ 46

 1. Minimalna liczba ocen w każdym okresie klasyfikacyjnym wynosi:
 1. co najmniej jedna praca klasowa w semestrze (nie dotyczy przedmiotów szczegółowo określonych w Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego);
 2. dwie oceny, z co najmniej dwóch innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, z przedmiotów o tygodniowym wymiarze jednej godziny;
 3. trzy oceny, z co najmniej dwóch innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, z przedmiotów o tygodniowym wymiarze dwóch i więcej godzin.
 1. Liczba prac pisemnych, wypowiedzi ustnych oraz prac domowych zawarta jest
  w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. W jednym tygodniu nauki, w każdej klasie, mogą być przeprowadzone najwyżej dwie prace klasowe i dwa sprawdziany.
 3. W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian; przy czym nie można planować sprawdzianów w dniu, w którym zaplanowano pracę klasową
  z innego przedmiotu.
 4. Zapowiadanie prac pisemnych:
 1. prace klasowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności – z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 2. terminy planowanych sprawdzianów i prac klasowych muszą być wpisane do dziennika elektronicznego;
 3. zmiana terminu może nastąpić  w przypadku nieobecności nauczyciela lub w innych szczególnych przypadkach związanych z pracą szkoły;
 4. kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 1. Zasady ustalone w ust. 3-5 nie dotyczą przełożonych form.
 2. Szczegółowe zasady ustalania terminów obowiązkowych form oceniania oraz ich częstotliwości znajdują się w regulaminie szkolnych zasad oceniania.

§ 47

 1. Wszystkie pisemne formy sprawdzenia wiadomości powinny zostać ocenione i oddane
  w terminie: kartkówki – w ciągu tygodnia; pozostałe formy –  do dwóch tygodni od dnia ich napisania
 2. Dopuszcza się przedłużenie tego terminu w wypadkach losowych.
 3. Jeżeli nauczyciel nie zwróci prac w określonym terminie, z wyłączeniem sytuacji określonej
  w ust. 2, ocenę do dziennika może wpisać wyłącznie za zgodą ucznia.

§ 48

 1. Uczeń ma prawo do poprawy wybranych ocen cząstkowych a także, po spełnieniu wymagań określonych w stosownych przepisach oraz w statucie, do poprawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na obowiązkowej pracy pisemnej
  i sprawdzianie ma on obowiązek przystąpić do wymienionych form w terminie poprawkowym ustalonym przez nauczyciela.
 3. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy wszystkich ocen ze wszystkich sprawdzianów lub prac klasowych w terminie wzajemnie uzgodnionym z nauczycielem po oddaniu przez niego prac.
 4. W przypadku próbnych egzaminów ósmoklasisty nie ma możliwości ich poprawy w innym terminie.
 5. Szczegółowe zasady ustalania terminów i sposobów poprawy prac klasowych i sprawdzianów zawarte są w Regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 49

 1. Uczeń, który uzyskał ocenę klasyfikacyjną śródroczną niedostateczną lub nie był klasyfikowany śródrocznie, zobowiązany jest do uzupełnienia braków w formie ustalonej z nauczycielem.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w okresie programowo wyższym, szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków programowych.

§ 50

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą, po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,   zgłosić pisemne zastrzeżenia, zawierające uzasadnienie odwołania, do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny .
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same lub zbliżone zajęcia edukacyjne.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół, zgodny z Rozporządzeniem, stanowiący załącznik do arkusza ocen.
 2. Ocena ustalona w wyniku przeprowadzonego egzaminu jest wpisana jako roczna ocena klasyfikacyjna. Jest ona ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 51

 1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą od przewidywanej oceny rocznej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli:

a) ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin z przedmiotu (w cyklu rocznym),
z którego ubiega się o podwyższenie oceny;

b) uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach klasowych w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.

 1. Sposób poprawy określa nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę braki ucznia uniemożliwiające mu przy dotychczasowych ocenach uzyskanie oceny wyższej.
 2. Ostateczna ocena nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od efektów działań podjętych w celu poprawy.
 3. Ostateczna ocena uzyskana w wyniku poprawy zostaje wystawiona najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§ 52

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna jest podwyższana do oceny celującej, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa oświatowego, uczniom, którzy są finalistami lub laureatami konkursów
  i olimpiad wymienionych w Ustawie (art. 44 j).

§ 53

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego w przypadku uzyskania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. O terminie i miejscu egzaminów poprawkowych dyrektor powiadamia  rodziców oraz ucznia niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu.
 4. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję w składzie określonym w Rozporządzeniu MEN z dn. 16 sierpnia 2017, § 16 ust.7. 
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych, przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą  innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Dopuszczalne jest, by był to nauczyciel zatrudniony w innej szkole.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może wystąpić z prośbą o wyłączenie z prac komisji nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
 7. Egzamin poprawkowy odbywa się w jednym dniu; ma formę pisemną i ustną. Ocena
  z egzaminu jest oceną łączną i ma charakter ostateczny.
 8. Egzamin poprawkowy z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Zakres materiału do egzaminu oraz pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje   egzaminator.
 10. Po ustaleniu terminu egzaminu poprawkowego egzaminator jest zobowiązany złożyć
  w sekretariacie szkoły informację o zakresie materiału obowiązującego na egzaminie. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają swoim podpisem odbiór zakresu materiału.
 11. Na część pisemną przeznacza się 60 minut i mogą w niej jednocześnie uczestniczyć wszyscy zdający z tego samego przedmiotu. Część ustna trwa 15 minut z uwzględnieniem 10 minut na przygotowanie się ucznia.
 12. W przypadku stwierdzenia korzystania przez ucznia z niedozwolonych form pomocy przewodniczący ma prawo przerwać egzamin.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust.12 bądź w przypadkach niezgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie lub odstąpienia od egzaminu przed jego rozpoczęciem, czy
  w jego trakcie, utrzymana zostaje ocena uzyskana przez ucznia w klasyfikacji rocznej.
 14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu;
 5. w przypadkach opisanych w ust. 14 – opis okoliczności uzasadniających wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu poprawkowego.
 1. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ustnych. W przypadku egzaminu z przedmiotów wymienionych
  w ust. 8 – zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia, zawierające uzasadnienie, do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena ustalona w efekcie egzaminu poprawkowego  została wystawiona niezgodnie ze stosownymi przepisami, w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 54

 1. Ocena  zachowania wynika z przestrzegania przez ucznia Statutu oraz Regulaminu Szkolnego
  i programu wychowawczego szkoły. Wyraża opinię o respektowaniu przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych w relacjach ze społecznością szkolną; środowiskiem pozaszkolnym.
 2. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej odnoszącej się do zachowania ucznia stosuje się oceny
  w skali określonej w paragrafie 43, ust. 1 (dla uczniów klas 4-8);  oraz w paragrafie 43,
  ust. 2. (dla uczniów klas 1-3).
 3. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wypełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych;
 2. godne reprezentowanie szkoły;
 3. zaangażowanie ucznia w realizację różnego rodzaju projektów;
 4. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 5. dbanie o honor i tradycje szkoły;
 6. dbanie o piękno mowy ojczystej;
 7. kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 8. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Zachowanie ocenia się śródrocznie oraz przy klasyfikacji rocznej.
 2. Szczegółowe wymagania konieczne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych zachowania określają zasady zawarte w Regulaminie  zasad oceniania wewnątrzszkolnego.
 3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego umotywowania oceny nagannej zachowania.
 4. Rada pedagogiczna może wnioskować do wychowawcy klasy o zmianę oceny zachowania. Jeżeli wychowawca podtrzymuje ustaloną ocenę, zobowiązany jest do uzasadnienia swojej decyzji.
 5. W przypadku rażącego naruszenia Statutu i regulaminów szkolnych ocena  zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu roku szkolnego.

§ 55

 1. Uczniowie i ich rodzice, w tym rodzice uczniów pełnoletnich, mają prawo znać uzasadnienie oceny śródrocznej i rocznej zachowania.
 2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, mogą po jej ustaleniu, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić pisemne zastrzeżenia, zawierające uzasadnienie, do dyrektora szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która:
 1. zapoznaje się  z pismem ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych;
 2. wysłuchuje opinii wychowawcy klasy i/lub pedagoga lub psychologa;
 3. sprawdza zapisy w dzienniku elektronicznym odnoszące się do frekwencji
  i zachowania ucznia;
 4. ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor lub wicedyrektor;
 2. wychowawca klasy;
 3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog lub psycholog;
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 6. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen i zawierający
  w szczególności:
 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 56

 1. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego, w tym Rozporządzenia z dn.
  16 sierpnia 2017 r., dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z następujących zajęć edukacyjnych:
 1. z wychowania fizycznego (na wskazany w opinii lekarza okres) – na podstawie opinii lekarza;
 2. z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
  fizycznego – na podstawie opinii lekarza;
 3. z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  –  na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 57

 1. W przypadkach określonych w przepisach prawa oświatowego przeprowadza się w szkole egzaminy klasyfikacyjne.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły wyznacza uczniowi:
 1. nieklasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionego opuszczenia 50% przewidzianych planem zajęć;
 2. realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki bądź nauczanie domowe;
 3. przyjętemu z innej szkoły i nieposiadającemu oceny z przedmiotów przewidzianych planem nauczania szkoły;
 4. na wniosek ucznia i za zgodą rady pedagogicznej uczniowi nieklasyfikowanemu
  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej;
 5. starającemu się o przeniesienie do równoległej klasy w zakresie niezrealizowanych treści programowych.
 1. Uczniowi, określonemu w ust. 2 b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze
  obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 6. Forma, przebieg i dokumentowanie egzaminu klasyfikacyjnego są identyczne jak w przypadku egzaminów poprawkowych.
 7. Oceny ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego mają charakter ostateczny. Ocena niedostateczna może zostać poprawiona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 58

 1. Uczeń klas 4 – 8 w szkole podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są i będą, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Uczeń klasy 1 – 3 szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1 – 3, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  w klasach programowo niższych w szkole danego typu,  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 8. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 7, jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
 9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59

 1. Szkoła  używa pieczęci urzędowej o wzorach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Sposoby używania pieczęci urzędowych określają odrębne przepisy.
 3. Do bieżącego funkcjonowania szkoły używane są pieczątki zwykłe.
 4. Za właściwe zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych i pieczątek zwykłych odpowiada dyrektor szkoły.
 5. Dokumentacja szkolna jest prowadzona i przechowywana zgodnie z odpowiednimi odrębnymi przepisami.
 6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 60

 1. Dzienniki zajęć lekcyjnych dla każdego oddziału prowadzone są w formie elektronicznej.
 2. Dzienniki rewalidacji i nauczania indywidualnego prowadzone są w wersji papierowej.

§ 61

 1. Przyjmuje się następującą procedurę powiadamiania rodziców/prawnych opiekunów
  o ważnych decyzjach dotyczących placówki, w tym zawiadamiania o zamiarze likwidacji szkoły:
 1. organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem, ustala datę i godzinę spotkania ogólnego (na terenie szkoły) przedstawiciela Organu Prowadzącego Szkołę
  z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów szkoły;
 2. dyrektor powiadamia o terminie spotkania wychowawców klas i zobowiązuje ich do zorganizowania spotkań klasowych, w czasie których rodzice/prawni opiekunowie uczniów zostaną poinformowani o terminie spotkania ogólnego;
 3. na spotkaniach klasowych rodzice/opiekunowie prawni podpisują listę obecności, potwierdzającą przyjęcie informacji o terminie spotkania ogólnego;
 4. na spotkaniu ogólnym przedstawiciel Organu Prowadzącego przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym decyzje na przykład o zamiarze likwidacji szkoły;
 5. ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego załącza się podpisaną listę obecnych osób.

§ 62

 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Statutu dokonywane mogą być jedynie na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.
 2. Po dwóch kolejnych zmianach Statutu dyrektor szkoły ogłasza w drodze zarządzenia jednolity tekst Statutu szkoły.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
 4. Sprawy  nieuregulowane Statutem reguluje Ustawa Prawo oświatowe oraz inne przepisy prawne.

 

 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem …. roku. Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr …..

Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora Zespołu do opublikowania jednolitego tekstu statutu na stronie internetowej Zespołu.

 

STATUT SPMS NR 94